پرینت

 اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

 

اداره آب منطقه ای استان یزد

 

اداره کل زندان

 

مرکز قنات

 

اداره بهزیستی

اداره اتباع خارجی

اداره میراث فرهنگی

اداره توزیع برق استان یزد

اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد

اداره اوقاف