پرینت

سالن ورزشی ستاد بحران (استانداری یزد)

سالن ورزشی بهزیستی آزادشهر

سالن ورزشی آموزش و پرورش یزد

سالن ورزشی بخ و گاریزات یزد

استخر اهرستان یزد

 استخر زاهدان